โรงเรียนวัดกลางจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2555

คณะครูโรงเรียนวัดกลาง

  เมื่อวันที่  21  มิถุนายน  พ.ศ. 2555  โรงเรียนวัดกลางจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

 

นายเทพบรรจง พูลสวัสดิ์ พบปะ พูดคุย กับผู้ปกครอง

Advertisements
โพสท์ใน ข่าวสารและกิจกรรม | ใส่ความเห็น

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา ( วันพ่อ )

          5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการหนึ่งวัน เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ อีกวันหนึ่งด้วย

กิจกรรมของโรงเรียนวัดกลางในทุกๆ ปีจะมีการประดับธงชาติ เพื่อถวายพระพรให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน และยังมีการทำความสะอาดโรงเรียน  และประดับพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไว้ที่หน้าโรงเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย
กิจกรรมสำหรับลูกในวันพ่อแห่งชาติ คือ ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือบำเพ็ญกุศล ทำบุญใส่บาตร เพื่ออุทิศส่วนกุศล และระลึกถึงพระคุณของพ่อ
โพสท์ใน ข่าวสารและกิจกรรม | ใส่ความเห็น

โรงเรียนวัดกลาง จัดพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันที่ 25  พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา  โรงเรียนวัดกลาง จัดพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามที่สาธารณะ

โพสท์ใน ข่าวสารและกิจกรรม | ใส่ความเห็น

โรงเรียนวัดกลางจัดกิจกรรม ทำบุญเลี้ยงพระ พบปะผู้ปกครอง

 

          เมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554  โรงเรียนวัดกลางจัดกิจกรรม ทำบุญเลี้ยงพระ พบปะผู้ปกครอง โดยการนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ แล้วถวายภัตตาหารและปัจจัยแด่ท่าน  ซึ่งเป็นประเพณีที่โรงเรียน  วัดกลางจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี    วันนี้จึงมีข้อแนะนำ และหลักปฏิบัติในการทำบุญเลี้ยงพระ(งานมงคล) มาให้อ่านกัน เล่น ๆ เป็นความรู้

หลักปฏิบัติในการทำบุญเลี้ยงพระ(งานมงคล)
1.  เมื่อพระสงฆ์มาถึงพิธีแล้ว นิมนต์นั่งบนอาสนะที่จัดไว้
2.  ประเคนเครื่องรับรอง เช่น นำร้อน น้้ำเย็น
3.  เจ้าภาพจุดเทียน  ธูป ที่โต๊ะบูชา
4.  อาราธนาศีล และรับศีล
5. อาราธนาพระปริตร (เชื้อเชิญให้พระเจริญพระพุทธมนต์)
6. นั่งประนมมือฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
7. เมื่อพระสงฆ์เริ่มสวดบท  อเสวนา  จ  พาลานํ  ฯลฯ เจ้าภาพจุดเทียนน้ำมนต์ แล้วถวาย
8. ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์
9.ถวายเครื่องไทยธรรม
10.กรวดน้ำและอนุโมทนา
11. รับการพรมน้ำมนต์จากพระสงฆ์
ข้อควรระวังในการถวายภัตตาหารพระ
1.  ถวายด้วยอาการอันเคารพสำรวม
2. ไม่ล้อเลียนถากถางหรือเยาะเย้ย
3. ไม่ทำท่าดูถูกเหยียดหยาม
4.ประเคนของให้ถูกวิธี
5.ไม่ถวายของที่ต้องห้าม
          และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการพบปะผู้ปกครองนักเรียนโดยนายเทพบรรจง  พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางเป็นผู้กล่าว พูดคุย ปะพบปะกับผู้ปกครอง  ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการพบปะผู้ปกครองนักเรียนในครั้งนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ “การสร้างความเข้าใจ” ให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบวัตถุประสงค์เป้าหมายแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลตลอดจนความร่วมมือในการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนร่วมกันอย่างถูกต้องตรงกันเป็นไปในแนวเดียวกัน
โพสท์ใน ข่าวสารและกิจกรรม | ใส่ความเห็น

โรงเรียนวัดกลางรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดกระทงประจำปี 2554

          เมื่อวันที่  10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554  โรงเรียนวัดกลาง ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งการประกวดกระทง ในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี  2554  ณ  บริเวณลานจอดรถท่าเทียบเรือหน้าทอน  ผลการประกวด โรงเรียนวัดกลางได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ได้รับถ้วยเกียรติยศ 1 ใบและเงินสด จำนวน 8,000  บาท  จากนายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย

        จากการประกวดครั้งนี้นอกจากจะการได้รับรางวัลแล้ว ยังทำให้ครู นักเรียน ได้ทำงานร่วมกัน เกิดความรัก ความสามัคคีและยังร่วมกันสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาติไทยเอาไว้อีกด้วย
          ระหว่างการทำงานครูยังสามารถสอดแทรกบทเรียนที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงให้กับนักเรียนได้อีกทาง ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเลยที่เดียว  งานนี้ถื่อว่าประสบความสำเร็จแบบสองต่อนะคะ
โพสท์ใน ข่าวสารและกิจกรรม | 3 ความเห็น

ร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดพระเจดีย์แหลมสอ


เมื่อวันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 คณะครูร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระเจดีย์แหลมสอ รายได้เพื่อร่วมสบทบสร้างพระอุโบสถวัดพระเจดีย์แหลมสอ
งานนี้ทุกคนอิ่มบุญกันทั่วหน้าค่ะ
โพสท์ใน ข่าวสารและกิจกรรม | 1 ความเห็น

ครูโรงเรียนวัดกลางเข้าร่วมกิจกรรม อบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรการบันเทิง รุ่นที่ 2

          การเป็นครู-อาจารย์ผู้สอนหนังสือ “เป็นบทบาทและหน้าที่ที่ครูทุกคนสามารถทำได้เป็นอย่างดี” แต่การเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ดีนั้นคงทำได้ยากกว่ามากมายนัก(นายมนัส สุชาตานนท์)
          เมื่อวันที่ 22-26 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา ครูโรงเรียนวัดกลางจำนวน 2 ท่าน คือ นางชมพู  สนิทนอก ตำแหน่งครู ค.ศ.3 และนางสาวขวัญตา  มีเดช  ตำแหน่งครู อัตราจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรการบันเทิง รุ่นที่ 2 ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์และความสำคัญของการบันเทิงในกองลูกเสือได้
2. ชี้แจงประเภทของการบันเทิงในกองลูกเสือได้
3. วางแผนและจัดกิจกรรมการบันเทิงในกองลูกเสือได้
4. เป็นผู้นำการบันเทิงในกองลูกเสือได้
         กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาเยาวชนของชาติ ในด้านร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์ สังคม  และที่สำคัญคือ  การส่งเสริมด้านระเบียบวินัย  จริยธรรมและคุณธรรม  สร้างเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี  เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เกิดความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ
โพสท์ใน ข่าวสารและกิจกรรม | ใส่ความเห็น