ครูโรงเรียนวัดกลางเข้าร่วมกิจกรรม อบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรการบันเทิง รุ่นที่ 2


          การเป็นครู-อาจารย์ผู้สอนหนังสือ “เป็นบทบาทและหน้าที่ที่ครูทุกคนสามารถทำได้เป็นอย่างดี” แต่การเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ดีนั้นคงทำได้ยากกว่ามากมายนัก(นายมนัส สุชาตานนท์)
          เมื่อวันที่ 22-26 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา ครูโรงเรียนวัดกลางจำนวน 2 ท่าน คือ นางชมพู  สนิทนอก ตำแหน่งครู ค.ศ.3 และนางสาวขวัญตา  มีเดช  ตำแหน่งครู อัตราจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรการบันเทิง รุ่นที่ 2 ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์และความสำคัญของการบันเทิงในกองลูกเสือได้
2. ชี้แจงประเภทของการบันเทิงในกองลูกเสือได้
3. วางแผนและจัดกิจกรรมการบันเทิงในกองลูกเสือได้
4. เป็นผู้นำการบันเทิงในกองลูกเสือได้
         กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาเยาวชนของชาติ ในด้านร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์ สังคม  และที่สำคัญคือ  การส่งเสริมด้านระเบียบวินัย  จริยธรรมและคุณธรรม  สร้างเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี  เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เกิดความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ
Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและกิจกรรม คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s