ผลงานครู

นางสาวนิภาพร  บินสัน  รับรางวัล “ครูดีในดวงใจครั้งที่ 9 พ.ศ. 2555”  จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล  วันที่  16  มกราคม 2555   ณ  คุรุสภา  กรุงเทพมหานคร
   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้กำหนดให้มีการสรรหาและคัดเลือกครูและบุคลากรการศึกษาพื้นฐาน  ที่มีผลงานเป็นที่ปรากฎและเป็นที่รักของเพื่อครู  นักเรียน และชุมชนให้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2555  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 คนและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1  คน  รวม 216  คน  รางวัล“สพฐ.ดีเด่น” ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2554  มี 4  ระดับ ระดับละ 1  คน  รวม 4 คน และรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2555  ภาคละ 1  คน  รวม  4  คน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคคลและหน่วยงานยึดถือปฏิบัติ เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน  และสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจในการพัฒนาตน  พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเมื่อการสรรหาและคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลได้ดำเนินการเรียบร้อยสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้มีการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียน รู้ผู้ได้รับรางวัล  จำนวนทั้งสิ้น 224  คน ระหว่างวันที่  14-15  มกราคม  2555  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร และพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ ในวันครูที่ 16  มกราคม  2555  ณ  หอประชุมคุรุสภา

   นางอาภรณ์  ใจสว่าง  ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดกลาง  เผยแพร่ผลงาน
    ชุดฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของ นางอาภรณ์  ใจสว่าง ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดกลาง ชุดนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งแบ่งเป็น 4 ชุด  คือ  ชุดที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา  ชุดที่ 2 การเสนอแนวทางแก้ปัญหา  ชุดที่ 3 ขั้นตอนการแก้ปัญหา  และชุดที่ 4 การแก้ปัญหาทั้งกระบวนการ    ชุดฝึกทักษะชุดที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s