วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย

           โรงเรียนวัดกลางเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยผู้สอนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ   มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้    ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

  1. จัดการศึกษาระดับอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  2. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
  3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

           เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาประชากรวัยเรียนในความรับผิดชอบให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเป็นคนดีและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

1.โรงเรียนวัดกลาง มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ                                                                      

2. ประชากรทุกคนวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ          

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานตำแหน่ง    

4. สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ                                                                    

5. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพและได้รับการพัฒนา                                                                                         

6.ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนือง                                          

7.เผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่สาธารณชน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s